Інноваційні технології в закупівельній логістиці підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2015 в 01:47, научная работа

Описание работы

Актуальність даної теми полягає в тому, що закупівельна діяльність є одним із важливих стратегічних інструментів у вирішенні різноманітного роду проблем, покращенні економічного стану організації та в забезпеченні перспективного розвитку в майбутньому.
Практика показує, що закупівельна діяльність займає центральне місце в організації, оскільки вона забезпечує подальше ефективне функціонування інших підрозділів та організації в цілому.

Содержание работы

ВСТУП
2
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1. Огляд теоретичних положень здійснення закупівельної діяльності в організації
1.2. Аналіз основних методів закупівельної діяльності
1.3. Огляд нормативно-правових засад функціонування закупівельної діяльності

4

4
11

15
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА
2.1. Процес вибору постачальника промислового підприємства
2.2. Дослідження системи критеріїв для вибору оптимального постачальника

20
20

23
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ЗАКУПІВЕЛЬ

28
ВИСНОВКИ
34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Файлы: 1 файл

NIRS_Degtyariov (1).docx

— 79.17 Кб (Скачать файл)

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

 

Кафедра економіки, підприємства та

планування діяльності підприємства

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

з навчальної дисципліни: «Основи наукових досліджень»

 

на тему:  «Інноваційні технології в закупівельній логістиці підприємства»

 

 

 

 

 

 

Виконав

студент 3 курсу

групи 6.03.41.13.01  
     Дегтярьов В. С.

 

 

 

 

Харків – 2015

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Огляд  теоретичних положень здійснення  закупівельної діяльності в організації

1.2. Аналіз  основних методів закупівельної  діяльності

1.3. Огляд  нормативно-правових засад функціонування закупівельної діяльності

 

4

 

4

11

 

15

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА

2.1. Процес вибору постачальника промислового підприємства

2.2. Дослідження  системи критеріїв для вибору  оптимального постачальника

 

20

20

 

23

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ЗАКУПІВЕЛЬ

 

28

ВИСНОВКИ

34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

36


 

 

 

ВСТУП

 

В умовах переходу до ринкових відносин та у зв’язку з розвитком підприємств набуло широкого розповсюдження таке поняття як «закупівельна діяльність», під яким розуміють забезпечення процесу руху матеріалів, сировини, комплектуючих та запасних частин від ринку закупівель до складів підприємства. На сучасному етапі розвитку закупівельна діяльність є однією із функціональних підсистем інтегрованої логістики, яка спрямована на вирішення питань в області управління матеріальними потоками та забезпечення організації необхідними матеріальними ресурсами.

Актуальність даної теми полягає в тому, що закупівельна діяльність є одним із важливих стратегічних інструментів у вирішенні різноманітного роду проблем, покращенні економічного стану організації та в забезпеченні перспективного розвитку в майбутньому.

Практика показує, що закупівельна діяльність займає центральне місце  в організації, оскільки вона забезпечує подальше ефективне функціонування інших підрозділів та організації в цілому.

Виникнення та запровадження логістики закупівель в організації зарубіжні та вітчизняні вчені насамперед пов'язують  із наступними чинниками:

зростання   конкурентоспроможності  підприємств,  що  є виробниками однорідної продукції (послуг);

завоювання ринків;

розширення цільової аудиторії;

покращення фінансового стану підприємства;

забезпечення безперебійного процесу виробництва.

Необхідність вдосконалення системи управління закупівлями в організації полягає в тому, що ефективна  організація  закупівельної  діяльності

є однією із основних умов успішної роботи організації. Зaкупівельна діяльність впливає на функціонування всіх підрозділів організації: від виробництвa   до  реалізації  кінцевому  споживaчеві.  Крім   того,  зaкупівельнa діяльність має стрaтегічне знaчення, оскільки в ході виконaння постaвлених завдань вона створює необхідні умови для досягнення та реалізації підприємством його цілей.

Сьогодні ефективне управління закупівлями в організації займає важливе місце серед інших сфер діяльності. Це пояснюється тим, що основою логістичного управління закупівельною діяльністю є планування, організація і контроль за забезпеченням виробничого процесу необхідними матеріальними ресурсами з максимально можливою економічною ефективністю, тобто закупівля матеріалів необхідної якості, кількості, у необхідний час і місце, за мінімальну ціну.

Мета роботи – розкрити сутність закупівельної діяльності, здійснити аналіз та оцінку сучасних методів вибору оптимального постачальника.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

визначити ціль, завдання, функції та методи закупівельної логістики;

провести огляд нормативно-правових засад функціонування закупівельної діяльності;

розглянути сучасні підходи до вибору оптимального постачальника;

проаналізувати досвід зарубіжних країн в управлінні системою закупівель.

Об’єктом дослідження є закупівельна діяльність та основні процеси, що протікають у даній області.

Предмет дослідження – управління системою закупівель матеріально-технічних ресурсів в організації.

Методи дослідження – аналіз основних положень економічної науки та порівняльна характеристика теоретичних засад вітчизняних та зарубіжних вчених.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1.1. Огляд теоретичних положень здійснення закупівельної діяльності в організації

Запровадження логістичного управління закупівельною діяльністю пов'язують із вирішенням комплексу важливих завдань та з досягненням поставлених цілей, основними з яких є мінімізація витрат та забезпечення зростання економічної ефективності організації.

Управління закупівлями в організації створює необхідні умови для  надійного й якісного задоволення потреб виробничих підрозділів необхідними матеріальними ресурсами з метою забезпечення ефективного виконання поставлених завдань.

Важливість логістичного управління закупівельною діяльністю базується на тому, що воно охоплює сім основних правил логістики, в основі яких закладений успіх підприємства:

товар – необхідний товар;

якість – необхідної якості;

кількість – необхідної кількості;

місце – у потрібне місце;

час – у відповідний час;

вартість – з необхідним рівнем витрат;

споживач – необхідному споживачеві.

На сучасному етапі розвитку закупівельна діяльність є однією із основних галузей, яка потребує розвитку та вдосконалення. Наукові праці та дослідження в області закупівель належать таким зарубіжним та вітчизняним вченим та економістам,  як:  Дж.  Р.  Сток,  Д.  М.  Ламберт,  К.  Лайсонс і  М.  Джилінгем,  Д. Бауерсокс і Д.  Клосс, Д. Уотерс,  Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Даніел Л. Вордлоу, Поль Р. Мерфімол., Ю. М. Неруш, В. Є. Ніколайчук, В. С. Лукинський, А. М. Гаджинський, Б. А. Анікін, В. І. Сєргєєв, А. Г. Кальченко, О.Ю. Жданов, А. А. Чеботаєв і Д. А. Чеботаєв. Основний напрямок їхніх праць – дослідження та аналіз в області функціональних підсистем логістики.

Іноземні   та   вітчизняні    фахівці    трактують    закупівельну   логістику

по-різному, але в основі визначення поняття «закупівельна логістика» лежить рух матеріалів, сировини, комплектуючих та запасних частин  необхідних для виробництва (табл. 1.1) [24].

                                                                                

Таблиця 1.1

Погляди на визначення поняття «закупівельна логістика»

№ п/п

Автор

Визначення

1.

В. І. Сєргєєв

 

 

 

Це організація управління економічними потоками з метою своєчасного, повного й комплексного задоволення потреб підприємства в матеріально-технічних ресурсах у найбільш підготовленому до виробничого споживання виді з найменшими витратами.

2.

Б. А. Анікін

Являє собою процес руху сировини, матеріалів, комплектуючих і запасних частин з ринку закупівель до складів підприємства.

3.

А. М. Гаджинський

Це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

4.

Джеймс С. Джонсон, Даніел Л. Вордлоу

Закупівельна логістика представляє собою рух матеріалів, одержуваних від постачальників.

5.

А. Г. Кальченко

Полягає в задоволенні потреб виробництва у сировині, матеріалах, напівфабрикатах з максимально можливою ефективністю.

6.

Т. В. Алесінська

Діяльність з управління матеріальними потоками в процесі постачання підприємств матеріальними ресурсами: сировиною, матеріалами, комплектуючими.


Таким  чином,  логістика  закупівель  представляє  собою   рух  матеріалів, сировини, комплектуючих та запасних частин націлених на задоволення потреб виробництва та ефективного виконання виробничого плану.

У сфері закупівельної логістики часто зустрічаються різноманітні поняття, які за функціональним призначенням схожі між собою та більш детально розкривають сутність закупівельної діяльності в цілому (табл. 1.2) [14].

 

Таблиця 1.2

Основні поняття закупівельної діяльності

Автор

Термін

Визначення

1

2

3

Дж. Р Сток.,

Д.М.Ламберт

Закупівлі

Закупівлі звичайно належать до фактичних купівель матеріальних ресурсів і видів діяльності, пов'язаних із процесом купівлі.

Д. Уотерс

Забезпечення

Забезпечення більш широке поняття, ніж закупівлі, що відповідає за придбання всіх матеріалів, необхідних підприємству, і включає всі взаємозалежні види діяльності, необхідні підприємству для приймання товарів, одержання послуг і будь-яких інших матеріалів від постачальників.

А. І. Семенко

Матеріально-технічне забезпечення

Основна функція матеріально-технічного забезпечення полягає в постачанні відповідних об'єктів необхідними засобами (матеріалами, енергією, комплектуючими, запасними частинами, сировиною).

В. С. Лукинський

Закупівельна логістика Управління закупівлями

Поєднує поняття «закупівельна» і «заготівельна» логістика, доповнюючи терміном «управління закупівлями», яке полягає в плануванні та контролі над всім матеріальним потоком.

Закінчення табл. 1.2

1

2

3

В. І. Сергєєв

Логістичний менеджмент закупівель

Надійне і якісне забезпечення виробничих підрозділів підприємства матеріальними ресурсами, необхідними для виконання виробничого розкладу.


 

Основною ціллю закупівельної логістики являється створення надійної поставки матеріальних ресурсів на підприємство з максимально можливою економічною ефективністю. Основу економічної ефективності складає пошук відповідного джерела постачань та закупівля матеріалів необхідної якості та кількості за мінімальну ціну.

Для повного розкриття сутності поставленої цілі та її досягнення, виникає необхідність у розподілі даної цілі на окремі елементи, тобто підцілі. У даному випадку будується дерево цілей, що представляє собою графічну схему розподілу загальних цілей на підцілі, останніх – на підцілі наступного рівня і т. д. (рис. 1.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Побудова дерева цілей в області закупівель

Таким   чином,  генеральна  ціль  закупівельної   діяльності  –  створення

надійної поставки матеріальних ресурсів, для досягнення якої виникає необхідність у вирішенні комплексу основних завдань (у даному випадку підцілі): по-перше, пошук та вибір потенційних постачальників і формування вигідних відносин, по-друге, створення надійного та безперервного матеріального потоку, по-третє, вдосконалення установленої на підприємстві політики запасів, по-четверте, налагодження тісного взаємозв’язку з іншими підрозділами, що використовують матеріальні ресурси, по-п'яте, запровадження або вдосконалення системи управління закупівлями.

При реалізації поставленої цілі виникає необхідність у визначенні пріоритетності цілей, тобто встановити ступінь їх значущості для підприємства, з метою ефективного використання трудових, часових та фінансових ресурсів.

Для визначення рівня пріорітетності цілей виділяють три категорії значущості (табл. 1.3):  А  –  високий рівень  значущості; В  –  середній  рівень  значущості; С – низький рівень.

 

Таблиця 1.3

Визначення рівня пріоритетності цілей

Генеральна ціль

Цілі другого рівня

Пріоритетність цілей

1

2

3

1. Створення надійної  поставки матеріальних ресурсів

1.1. Пошук та вибір потенційних  постачальників

В

1.2. Вдосконалення системи  управління закупівлями

 

А

1.3. Удосконалення політики запасів

А

1.4. Налагодження тісного  взаємозв’язку з іншими підрозділами

С

1.5. Створення надійного  та безперервного матеріального  потоку

В


Закупівельна   логістика,   як   окрема   сфера   діяльності,  спрямована  на

Информация о работе Інноваційні технології в закупівельній логістиці підприємства