Отчет по педагогічной практике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2011 в 00:57, отчет по практике

Описание работы

Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати навчання іноземної мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх учителів з практичною діяльністю навчання учнів; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності

Файлы: 1 файл

practice.doc

— 126.50 Кб (Скачать файл)

     Майбутні вчителі шкіл України  мають бути озброєні сучасними  науковими знаннями, що складають  основу їх професійної діяльності, та володіти комплексом необхідних  фахових умінь. У формуванні  педагогічної техніки та майстерності  виняткова роль належить педагогічній практиці, у процесі якої студент має використати всі знання, навички та вміння, набуті з психолого-педагогічних, мовних та суспільствознавчих предметів. Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 передбачено, що програми практик є основним учбово-методичним документом для студентів та керівників практики. 

                            Мета педагогічної практики 

     Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати навчання іноземної  мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх учителів з практичною діяльністю навчання учнів; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності. 

                          Завдання педагогічної  практики

 

 1. Формування  в практикантів уміння проводити  уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності. Студент повинен уміти:

         а) складати плани-конспекти окремих  уроків та серії уроків за

             темою; визначати конкретні цілі, завдання та етапи кожного

             уроку;          

        б) обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на

              кожному етапі уроку;

        в) визначати типи вправ та  послідовність їх виконання у

             відповідності до етапів оволодіння  мовленнєвими навичками та

             вміннями, а також з урахуванням труднощів навчального

             матеріалу і рівнем підготовки  учнів;

    г) використовувати реальні та  проектувати навчальні мовленнєві                                                                                                            ситуації, а також відповідний їм мовленнєвий матеріал для                                                                                     сприймання і засвоєння мовних явищ, що вивчаються, та їх творчого застосування в  мовленнєвій діяльності;

       д) проектувати і створювати необхідні наочні посібники для      проведення уроків;                                                                              

 1. Розвиток у практикантів уміння здійснювати виховну роботу на базі вивчення іноземної мови. Студент повинен уміти:

        а) реалізовувати загальноосвітній, розвиваючий та виховний                                                                                                  потенціал мовленнєвого матеріалу  уроку;

       б) формувати і розвивати на  матеріалі іноземної мови                                      інтелектуальну та емоційну сфери особистості учня, його пізнавальні інтереси;

            в) вирішувати засобами іноземної  мови завдання морального,

                 культурного, естетичного виховання учнів;

            г) складати план позакласної  роботи з іноземної мови;

  д) складати план і сценарій  позакласного заходу з іноземної  мови.

 1. Формування вміння проводити науково-дослідницьку роботу, а саме:

       а) вивчати ставлення учнів  до предмета і виявляти рівень

           сформованості мовленнєвих навичок  та вмінь учнів за завданням

           викладача;

       б) здійснювати методичний аналіз  мовного матеріалу з метою

    прогнозування можливих труднощів  його засвоєння учнями та       добору оптимальних шляхів попередження помилок;

            в) проводити спостереження та  аналіз відвіданих уроків з  опорою на

                 схему або вузькоцільове завдання;

            г) спостерігати, аналізувати та  узагальнювати досвід учителів,

                студентів-практикантів,переносячи ефективні прийоми і форми у

                практику своєї роботи;

             д) вивчати методичну літературу  і теоретично осмислювати    навчальний процес у формі  виступів на методичних семінарах,  а також удосконалювати свою роботу, використовуючи описані в літературі нові форми, прийоми роботи. 

    

          Зміст та організація діяльності студента-практиканта 

      Зміст навчальної  роботи студента під час педагогічної практики складається з таких видів діяльності:

 • ознайомлення із специфікою діяльності школи даного типу (загальноосвітньої, ліцею, гімназії та ін.);
 • планування навчально-виховного процесу та проведення уроків і позакласних заходів іноземною мовою;
 • відвідування та наступний аналіз уроків і позакласних заходів;
 • участь у підсумкових заходах з педпрактики.
 

         Зміст позакласної роботи студента-практиканта складається з таких компонентів:

 • вивчення системи роботи вчителя іноземної мови, спрямованої на                                                                        формування в учнів стійкого інтересу до іноземної мови;
 • оволодіння вміннями виховання учнів на уроці засобами іноземної         мови;
 • опанування знань та вмінь з питань підготовки та проведення позакласної роботи з іноземної мови: тижнів іноземної мови, бесід, конференцій, диспутів, вечорів, екскурсій; випуск радіогазет, стіннівок іноземною мовою; організація клубів дружби з дітьми- носіями іноземної мови тощо.
 

                 Зміст дослідницької роботи  студента-практиканта складається з таких компонентів:

 • вивчення наукової літератури;
 • узагальнення досвіду викладання іноземної мови у даній школі;
 • наукові спостереження, вивчення досвіду, проведення елементів експериментального дослідження за темами курсових робіт.
 

     Навчально-виховна робота студентів-практикантів здійснюється в чотири етапи:

     На початковому  етапі педагогічної практики, що триває п’ять днів, студент-практикант здійснює таку діяльність:

 1. Бере участь у настановчих зборах і організаційних заняттях в університеті та у школі.
 2. Знайомиться з класом, вивчає робочий план, журнал, розклад уроків та інші документи.
 3. Складає індивідуальний план роботи педпрактики, подає його на підпис керівникам педпрактики.
 4. Відвідує уроки вчителів, позакласні заходи, бере участь в їх аналізі.
 5. Складає тематичний план серії уроків.
 6. Складає план позакласної роботи іноземною мовою.
 7. Груповий методист і керівник від кафедри педагогіки/психології разом зі студентами складають загальний розклад:
 • уроків, які проводять студенти;
 • взаємовідвідувань студентами уроків студентів-практикантів, де  вказуються студенти – основні рецензенти уроків;
 •    позакласних заходів, що проводяться іноземною мовою, з

                     зазначенням студентів, які готують  захід;

 • позакласних заходів, що проводяться рідною мовою, з зазначенням  студентів, які готують захід.
 

     На основному етапі педагогічної практики студент-практикант здійснює таку діяльність:

 1. Проводить не менше чотирьох уроків на тиждень.
 2. Студента допускають до проведення уроків тільки за наявності повного конспекту уроку, підписаного вчителем, методистом або керівником від кафедри педагогіки/психології.
 3. За час педпрактики студент готує та проводить не менше одного позакласного заходу іноземною мовою, має конспект його проведення.
 4. Студент відвідує уроки та бере участь в їх аналізі: не менше 8 уроків на тиждень, що проводять вчителі іноземної мови та студенти-практиканти згідно з розкладом відвідувань та взаємовідвідувань.
 5. Студент відвідує позакласні заходи, здійснювані іноземною мовою, які проводять вчителі та практиканти і бере участь в їх аналізі.
 

  На  заключному етапі педагогічної практики студент виконує

 таку  роботу:

 1. Готує звітні матеріали з педагогічної практики:
 • звіт про роботу;
 • повний конспект одного уроку ;
 • план-конспект виховного заходу;
 • психологічну характеристику учня;
 • характеристику школи на студента-практиканта, яку підписує

      директор, учитель та класний  керівник.

 1. Здає звітну документацію керівникам педагогічної практики для перевірки та оцінювання.
 2. Бере участь в підсумкових заходах з педагогічної практики.
 
 

Зміст навчальної діяльності керівників педагогічної практики

 

Діяльність  керівників педагогічної практики –  професорсько

-викладацького  складу університету, керівництва  школи та вчителів – здійснюється  у п’ять етапів: етап попередньої роботи, початковий, основний та підсумковий, етап організаційної роботи після педагогічної практики.

На  етапі попередньої  роботи керівники педагогічної практики

 виконують  такі види діяльності:

 • керівник педагогічної практики факультету організує обмін досвідом проведення педагогічної практики між методистами;
 • керівник педагогічної практики факультету проводить заняття з методики проведення педагогічної практики з малодосвідченими методистами;
 • груповий методист і керівник педагогічної практики від кафедри педагогіки/психології разом з керівництвом школи здійснюють у школі попередній вибір класів, груп, учителів іноземної мови та класних керівників, вирішують інші організаційні питання.
 

          На початковому  етапі керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності: 

 • керівник педагогічної практики факультету в перший день практики організує інструктивні збори групових методистів, керівників від кафедри педагогіки/психології та студентів факультету;
 • у перший день педагогічної практики груповий методист проводить організаційне заняття з  групою студентів в університеті або школі, а також анкетування студентів;
 • у перший або другий день педагогічної практики в школі проводиться бесіда з директором, завучем або завідувачем кафедрою іноземної мови школи/завідувачем методичним об’єднанням школи і вчителями зі студентами-практикантами;
 • протягом п’яти днів педагогічної практики організується знайомство практикантів з групами і класами;
 • протягом першого тижня методист організує відвідування уроків учителів і проводить зі студентами їх аналіз;
 • у перші дні педагогічної практики груповий методист організує відвідування студентами та наступний аналіз спеціально підготовленого уроку вчителя, студента або сам проводить показовий урок;
 • протягом перших днів педагогічної практики груповий методист організує відвідування студентами та наступний аналіз позакласного заходу, здійснюваного іноземною мовою, спеціально підготовленого вчителем, студентом або самим груповим методистом;
 • у перший тиждень педагогічної практики організується знайомство практикантів з групами і класами; груповий методист і керівник від кафедри педагогіки/психології затверджують індивідуальні плвни роботи студентів-практикантів;
 • груповий методист допомагає студентам-практикантам скласти протягом першого тижня педагогічної практики загальні розклади уроків, позакласних заходів, здійснюваних рідною мовою, взаємовідвідувань студентами уроків практикантів, а також позакласних заходів, здійснюваних іноземною мовою, днів самостійної роботи студентів;
 • груповий методист подає керівнику педагогічної практики університету загальний розклад уроків, позакласних заходів, що проводяться іноземною мовою, взаємовідвідувань студентами позакласних заходів, здійснюваних рідною мовою;
 • керівник педагогічної практики факультету аналізує стан початкового етапу педагогічної практики і вживає заходів щодо його покращення.

Информация о работе Отчет по педагогічной практике