Cоціально-економiчнi наслiдки iнфляцiї та ефективна практика боротьби з iнфляцiйними явищами в економiцi

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2011 в 18:49, курсовая работа

Описание работы

Термін «інфляція» (у перекладі з латинської - здуття) вперше став вживатися в Америці в період Громадянської війни 1861-1865 рр.. Проте прояви інфляції відомі людям з тих пір, як в господарському обміні почали широко використовуватися гроші. Інфляція - неминучий супутник довгострокового розвитку економіки з гнучкими цінами. Підтримання рівня повної зайнятості без інфляції - мета державного регулювання ринкової економіки. Однак інфляція - складний і соціально-економічний феномен, що виявляється по-рiзному, викликає суперечки і розбіжності серед економістів.

Содержание работы

Вступ………………………………………………………………………………3
1.Сутнiсть поняття «iнфляцiя»………………………………………………….4
2. Причини iнфляцiї
3.Соцiально-економiчнi наслiдки iнфляцiї
3.1 Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
3.2 Стан України в період інфляції
3.3 Особливості кризи в Україні
4.Антиiнфляцiйна полiтика, практика боробьби з iнфляцiйними явищами
4.1 Методи антиінфляційного оподаткування
4.2 Скорочення податків у світі «концепція пропозиції»
4.3 Регулювання цін в умовах інфляційної нестабільності
4.4 Максимальний рівень цін
Висновок
Список лiтератури

Файлы: 1 файл

fcytfytgти i науки.doc

— 213.50 Кб (Скачать файл)

Поставити діагноз - значить визначити характер інфляції, виділити основні і пов'язані  з ними фактори, які підстьобують розвиток інфляційних процесів. Кожна  інфляція специфічна і передбачає застосування таких рецептів, які у найбільшій мірі відповідають конкретним умовам, глибині "захворювання".

Інфляція  може носити монетарний або переважно  структурний характер. Її джерелами  може бути надмірний попит (інфляція попиту) або випереджальне зростання  заробітків і цін на придбані матеріали  і комплектуючі (інфляція витрат). Інфляція може стимулюватися внаслідок штучного підтримки валютного курсу або в результаті невиправданого зняття обмежень на ціни найважливіших сировинних і продовольчих товарів (паливо, сільськогосподарська продукція). Практично діє не одна, а комплекс причин і переплітаються, взаємопов'язаних факторів.

Серед антиінфляційних заходів що застосовуються на практиці зазначимо наступні:

1.Погашення інфляційних очікувань;

2.Проведення курсу, спрямованого на зміцнення купівельної спроможності національної валюти;

3.Заходи щодо зниження бюджетного дефіциту;

4.Використання адміністративних заходів (наприклад, обов'язкова здача експортерами частини вирученої валюти державі; обмежувальні заходи з вивезення валюти за кордон тощо.);

5.Стимулювання грошових заощаджень (підвищення процентних виплат, повернення частини "провалилися" в результаті інфляції заощаджень на спеціальні цільові рахунки тощо.);

6.Удосконалення та спрощення системи оподаткування;

7.Проведення грошової реформи конфіскаційного типу .

Цілком  очевидно, що управління інфляцією  в умовах перехідної економіки припускає  звернення до нестандартних заходів, оскільки специфічна сама природа інфляції, її причини, характер інфляційних очікувань, ступінь довіри уряду. По суті справи, в умовах нашої країни слід ввести мова про особливій формі інфляції, породжуваної швидко мінливих умов, особливостями і суперечностями перехідного періоду.[14]

4.1 Методи антиінфляційного оподаткування

Світовий  досвід виробив дві головні концепції  антиінфляційних заходів, що спираються на кредитно-грошову i фіскальну політику. Це заходи: або безкомпромісної боротьби з інфляцією, або адаптації, пристосування до життя в умовах інфляційної нестабільності.

Перший  метод реалізується шляхом змін у  системі оподаткування (як правило підвищення податків) та введенням жорсткого державного контролю цін та зарплати.

Другий  – це індексація доходів, застосування механізму коректування процентних ставок відповідно до темпів інфляції та ін. До того ж необхідною є повна  адаптація усіх економічних інституцій до функціонування в умовах інфляції.

Адаптаційна політика має свої недоліки: кошти  на компенсаційні надбавки населенню  треба брати з державного бюджету, тобто врешті-решт через податки, або робити грошову емісію, що знову  призведе до зростання інфляції.

Як правило, в умовах боротьби з iнфляцiєю ці методи використовуються комплексно, що дає  більш виражений ефект, i дозволяє пом’якшити труднощі, припадаючи на долю економіки країни.

В процесі  стримування інфляції податки відіграють двоїсту роль. Скорочуючи доходи, що виступають як джерела витрат для споживачів, високі податки носять антиінфляційний характер. Однак, податки можуть також збільшувати витрати виробництва, підвищуючи через це рівень цін на товари.

Розглянемо  спотворення в оподаткуванні, які викличе неочікувана інфляція, тобто випадок, коли цей елемент економічної системи країни до дій в умовах інфляції не пристосований.

У разі, якщо податкова система країни має  труднощі з адаптацією до інфляційних  процесів, виникають такі складні проблеми:

По-перше, із зростанням рівня цін частка податкових виплат у загальному обсязі реальних доходів збільшується, породжуючи, таким чином, ефект прогресивного  зростання податків. Якщо б податки  знаходилися у постійній пропорції  до номінальних доходів незалежно від розміру останніх, у цьому не було б ніякої проблеми, оскільки в такому разі люди сплачували б однаковий, не залежний від рівня цін відсоток своїх доходів у вигляді податків. Але, оскільки, норма оподаткування при використанні його прогресивної форми має тенденцію зростати разом з рівнем номінальних доходів, то інфляція, призводячи до збільшення номінальних доходів, тим самим збільшує й частку податків у складі реальних доходів.

По-друге, із оподаткуванням капіталу. Це дуже складна  проблема, оскільки зростання капіталу, пов’язане з приростом ринкової вартості активів, реагує на інфляцію більш оперативно, ніж реальні прибутки на цей капітал. Жодній країні не вдалося досягти суттєвого успіху у нейтралізації наслідків впливу інфляції на оподаткування капіталу. Деякі фахівці у сфері податків навіть вважають, що найбільша шкода від інфляції полягає саме у тому, що вона збільшує фактичне оподаткування капіталу.

Подібна проблема оподаткування виникає  й по відношенню до доходів у вигляді  вiдсоткiв на капітал. Візьмемо простий приклад. Припустимо, що інфляція збільшується з 5 до 10 % й відсоткової ставки зростають разом з інфляцією в пропорції один до одного, як це й припускається залежністю Фiшера. Із збільшенням номінальної відсоткової ставки на 5 пунктів реальна відсоткова ставка до сплати податків не змінюється. Але, якщо номінальний доход на відсотки оподатковується в розмирі, скажімо, 28 %, то уряд забирає у вигляді податку 1,4 відсоткового пункту, з сукупних п’яти пунктів інфляційної надбавки, скорочуючи, таким чином, реальну суму доходів по процентах після сплати податків, що отримують кредитори. У цьому разі кредитор фактично несе збитки в наслідок дії інфляції, тоді як уряд мас зиск. Такі умови дестимулюють кредиторів, що й є одним з негативних ефектів інфляції.

Слід  відмітити, що теоретично можливим є  більш швидке зростання відсоткової  ставки до сплати податків ніж збільшення інфляції, що зберігає реальну відсоткову ставку постійною.

Як бачимо, навіть очікувана інфляція викликає втрати в економіці, якщо інститути влади адаптовані до неї не повністю. Подібні втрати стають особливо істотними в умовах контролю ставки банківського проценту, неадекватного оподаткування доходів й прогресивного зростання податкових ставок, що збільшують податкові платежі. Під адекватним оподаткуванням в умовах інфляції, мається на увазі такий метод затягування податків, за якого не оподатковується інфляційний компонент приросту активів. Розглянутий вище негативний вплив інфляції на податкову систему, змусив багато країн «індексувати» податкові закони, щоб запобігти збільшенню податків, яке спричиняється інфляцією. Так було проiндексовано у 80-х роках частину податкового кодексу США.

Використання  «стримуючої» податково-бюджетної  політики є одним із шляхів усунення загрози інфляції. Державний бюджет на наступний рік може бути складений таким чином, щоб скорочення обсягу державних закупок й замовлень поєднувалося із збільшенням чистих податків, компенсуючи очікуване пожвавлення сукупного попиту у приватному секторі економіки. Правильне поєднання: скорочення обсягу державних замовлень, трансфертних виплат та підвищення податків втримає сукупний попит у бажаному положенні, а економічну систему, в станi стабільності.

Політика  податкового регулювання доходів (TIP) орієнтована на використання податків i створення у фірм та робітників стимулів не піднімати ціни й зарплату.

TIP –  це система, при якій за допомогою  податкової системи фірми й  зайняті на них робітники заохочуються  або наказуються в залежності  від зростання рівня цін й  зарплати.

Розглянемо  ціновий різновид TIP.Фірмам повідомляється, що рівень сплачуваних ними податків залежить від зростання цін на їх продукцію. Наприклад, підвищення цін  до 5 % не викликає ніяких штрафних санкцій, за кожний наступний відсотковий  пункт уряд збільшує ставку оподаткування. Податкова ставка може збільшуватись, скажімо на 2 пункти (з 25 до 27 %) за кожний відсоток приросту цін на продукцію фірми.

За умов реалізації такої політики підвищення цін коштуватиме фірмам надто  дорого. Отже, в них з’являється стимул не допускати значного збільшення цін. Зростання цін по всіх фірмах, таким чином, буде меншим, й темпи інфляції скоротяться. Подібний механізм може бути реалізований й у відношенні зарплати.

Згідно  з вищесказаним, фахівцями пропонується ввести до схеми розрахунку основного податку антиінфляційний коефіцієнт. Його призначення – забезпечити зацікавленість товаровиробника у вiдповiдностi темпів зростання товарної i грошової маси, зниженні існуючих темпів інфляції на внутрішньому ринку.

Оскільки  ціни в окремих періодах також можуть змінюватися, то для цілей планування, обліку i контролю виробничо-пiдприємницької діяльності зручніше вести розрахунок за обсягами реалізації продукції у вартісному вираженні (виручкою).

Для більш  дійового i предметного управління процесом товарного насичення ринку доцільно оцінювати не тільки загальну інфляцію, а й інфляцію по окремих товарних групах. У разі ж помітної ii вiдмiнностi по регіонах є доцільною i регіональна диференціація цього показника.

Отже, антиінфляційний  коефіцієнт виконує функції стабiлiзацiї економіки. Причому на відміну від такого стихійного регулятора, як співвідношення «попит-пропозицiя», який реагує i на вплив випадкових чи уявних факторів, антиінфляційний коефіцієнт забезпечує більш тривалий i сталий характер регулювання діяльності товаровиробників. Це зумовлено наявністю у структурі цього коефіцієнта такого показника, як індекс інфляції, що характеризує стан економічної системи в цілому.

Отже, можна  зробити висновок, що на практиці існує  дуже тісний взаємозв’язок між оподаткуванням та контролем цін i цим користуються уряди, коли ставлять собі за мету поставити у невигідне становище тих господарюючих суб’єктів, які надто інтенсивно піднімають ціни на товари та послуги. Таке корегування цін державою за допомогою податкової системи відноситься до непрямих методів контролю за цінами.[15]

4.2 Скорочення податків у світі «концепція пропозиції»

Як відомо, будь-яке втручання в функціонування економіки, що затримує пересування  кривої сукупного попиту вгору або  змушує її зсуватися вниз відносно кривої сукупної пропозиції буде стримувати темпи інфляції. Аналогічного ефекту можна було б досягти, якщо б було можливо вплинути на сукупну пропозицію. Такий підхід до економічної практики став відомим як «концепція пропозиції».

Основне питання полягає в тому, яким чином  здійснити бажане збільшення природного рівня реального обсягу виробництва. Прибічники «концепції пропозиції» як один із способів досягнення цього результату розглядають зміни у податковій політиці. Вони звернули увагу на те, що на протязі 70-х років відбулося припинення зростання природного рівня реального обсягу виробництва у США. Головною причиною такого стану речей, на думку прихильників «концепції пропозиції», стала діюча в США податкова система. Вона ніяким чином не сприяла розвитку процесів накопичення та інвестування, а також зацікавленості у високопродуктивній праці. Інфляція ще більш посилила проблему. Не тільки корпорації i дуже заможні люди страждали від високих податків. Поєднана дія інфляції, прогресивного податку на доход вводила звичайних робітників, що отримують зарплату, в групи, що оподатковуються за більш високою ставкою. Основою економічної програми прибічників «концепції пропозиції» стала детально обміркована послідовність дій по зменшенню ставок оподаткування.

По-перше, мав бути знижений податок на доход  громадян, що посилило б трудову  мотивацію робітників.

По-друге, планувалося реформувати систему  податків на доходи від приросту капіталу та ввести різноманітні податкові стимули (пільги для підприємств, що збільшують обсяги виробництва) – це стимулювало б накопичення та інвестиції.

По-третє, практика індексації мала розповсюдитись на всю податкову систему для  того, щоб ставки податків не підштовхувались  інфляцією.

4.3 Регулювання цін в умовах інфляційної нестабільності

Надзвичайно важливу роль грає державний контроль над цінами, особливо в умовах кризису  економіки i виходу з нього.

Під контролем  над цінами розуміють будь-яку  послідовність цілого ряду заходів  – від помірних обмежень, до примусового встановлення верхніх границь зростання цін, що проводяться у рамках економічної політики.

Информация о работе Cоціально-економiчнi наслiдки iнфляцiї та ефективна практика боротьби з iнфляцiйними явищами в економiцi