Особливості розвитку соціально-педагогічних ідей та практики у 60-80 рр. ХХ ст

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2011 в 15:04, курсовая работа

Описание работы

Мета: Теоретично обгрунтувати та надати рекомендації щодо застосування у навчанні і вихованні соціально- педагогічних ідей 60-80 рр. XX ст.

Завдання:

1.Проаналізувати стан вивчення соціально-педагогічних ідей 60-80 рр.

2.Описати характерні особливості розвитку соціально-педагогічних ідей та практики у ХХ ст.

3.Охарактеризувати соціально-педагоічні ідеї педагогів XX ст.

4.Визначити новизну соціально-педагогічних ідей та практики у 60-80 рр. ХХст.

5. Надати рекомендації працівникам соціальної сфери, щодо використання творчих знахідок соціально-педагогічної теорії і практики ХХст. в сучасних умовах.

Содержание работы

Розділ І Теоретичне обґрунтування розвитку соціальної педагогіки 60-80рр. ХХст.

Вступ...................................................................................................................

1.1.Становлення соціальної педагогіки у ХХ ст.........

1.2.Загальні відомості про розвиток соціальної педагогіки у 60-80 рр.XXст................

1.3. Розвиток соціального виховання у другій половині ХХст.

1.4 Діяльність тимчасового науково-дослідного колективу «Школа-мікрорайон»...............

1.4.В.О.Сухомлинський, як соціальний педагог.....

1.5. Теорія соціального научіння Л.Занкова................

Розділ ІІ Практичне значення соціально-педагогічних ідей ХХст.

2.1. Досвід і перспективи розвитку соціально-педагогічних ідей ХХст.

2.2. Практичне застосування соціально-педагогічних ідей 60-80рр ХХст

2.3. Рекомендації щодо застосування соціально-педагогічних ідей ХХст.

Висновки.....................................................................

Список використаних джерел....................................

Файлы: 1 файл

Курсова робота.doc

— 198.00 Кб (Скачать файл)

жного досвіду з різними категоріями населення;

— науково-теоретичний  — період 2003—2005 рр. — екстенсивний роз-

виток соціально-педагогічної науки і  практики, обговорення їх проблем  і до-

сягнень на науково-практичних конференціях і  методологічних семінарах

різних  рівнів; уточнення наукового й категоріального апарату соціальної пе-

дагогіки; поява значної кількості навчальних посібників, рекомендованих МОіН

України, для студентів вищих навчальних закладів; вивчення можливостей ви-

користання  зарубіжного досвіду в організації соціально-педагогічної роботи

з різними  групами ризику сімей і дітей; визначення принципів організації  ком плексних соціально-педагогічних досліджень, а саме: проблемного  структу-

рування, проектного моделювання, регіональності; опори на позитивний

досвід практичної роботи й науковий потенціал дослідницьких лабораторій і

центрів; формування нової проблематики соціально-педагогічних досліджень,

актуальної  для сучасної соціокультурної ситуації; широке залучення до науко-

вої роботи провідних фахівців-практиків з Центрів соціальних служб для сім’ї,

дітей і молоді, з громадських організацій, які працюють в інтересах дітей;

— фундаментальний  — розпочатий з 2006 року — прогностично орієн-

тований на здійснення фундаментальних досліджень зі спеціальності 13.00.05

— „Соціальна педагогіка”; розробку концепцій, теорій, технологій соціальної

педагогіки  в різних типах соціальних середовищ; розширення проблематики

наукових  досліджень, зокрема дослідження  процесу й результату соціалізації

особливості в різних виховних середовищах; осмислення й узагальнення по-

передньо  виробленого й накопиченого соціально-педагогічного  знання; ста-

новлення, розвиток і зміцнення наукових шкіл; тісний зв’язок із соціально-

педагогічною  практикою на основі спеціальних  тематичних замовлень щодо

здійснення  наукових досліджень; набуття характеру  міждисциплінарної на-

уки; технологізацію соціально-педагогічної діяльності; професіоналізацію  й

інтеграцію  зусиль усіх секторів соціальної сфери  й підвищення культури со-

ціального педагога; прогнозування тенденцій і проблем соціалізації особис-

тості на перспективу, моделювання педагогічних умов поліпшення соціаль-

ної ситуації; інформаційного забезпечення наукових досліджень і розвиток

соціальної  педагогіки в освітній і практичній парадигмах; вироблення чіткої

методології, науково-теоретичних і науково-методичних основ соціальної пе-

дагогіки.

У подальшому перспективному розвитку соціальної педагогіки, на наш

погляд, необхідним є виявлення й обґрунтування  взаємозалежностей між

різними факторами та явищами соціальної педагогіки, визначення пріори-

тетних  напрямків її розвитку й вироблення теоретичних положень, які могли  б

бути  провідними в подальших наукових дослідженнях.

З огляду на це, ми йдемо шляхом розробки проблем, які є нагальними

для сучасного соціуму, виникають у результаті протиріччя між потребами й

реальним  станом соціальної й особистісної життєдіяльності  та проблем взає-

модії особистості в різних соціумах. Тим  самим прагнемо вирішити кілька

завдань, а саме: реалізувати на практиці провідну роль соціальної педаго-

гіки  як науки й забезпечити в майбутньому  науковий характер практичної діяль-

ності, привести у відповідність з соціальними  потребами систему підготовки

соціальних  педагогів.

Досягнення  поставлених цілей можливе на основі реалізації сукупності

дослідницьких функцій, зокрема, діагностичної, аналітичної, описової, пояс-

нювальної й прогностичної в процесі  дослідження практичної соціально-пе-

дагогічної  діяльності, розвитку категоріально-термінологічного апарату со-

ціальної  педагогіки й формування її власних методологічних, теоретико-ме-

тодологічних  і теоретичних основ, структурування процесуальної, функціо-

нальної, науково-змістовної й науково-організаційної структур, подальшої роз-

робки технологій і методів наукового  дослідження.

Досягнення  таких цілей і вирішення поставлених  завдань потребують

значних ресурсів, насамперед, високого наукового  потенціалу тих співробіт-

ників, які працюють над розвитком соціальної педагогіки як науки, достатнього інформаційного забезпечення наукових досліджень, типізації наукових про-

блем. Щодо останнього, то на сьогодні існує підхід до типізації наукових про-

блем, запропонований В.М. Полянським ще в 1997 році (вони можуть бути

використані і в соціальній педагогіці). Він  виокремлює 4 типи проблем і їх

комбінацій  залежно від тих вимог до інформації, якої потребують різні групи

користувачів  для успішного виконання наукової і практичної діяльності, а саме:

інформаційні (орієнтовані на пошук і генерацію  раніше опублікованих науко-

вих ідей і праць з метою їх узагальнення, виявлення тенденцій і напрямків

наукових  досліджень у контексті актуальної проблеми), концептуальні (орієн-

товані  на виявлення взаємозалежностей  між різними факторами та явища-

ми соціальної педагогіки, визначення провідних орієнтирів у її розвитку, фор-

мування базових теоретичних положень), кваліметричні (полягають у пошуку

адекватних  способів діагностики й вимірювання, визначення ефективності

та якості соціально-педагогічної діяльності й  оцінки дієвості соціально-пе-

дагогічних  технологій), організаційно-методичні (виявляються в труднощах

отримання наукових результатів наявними на сьогодні засобами й метода-

ми досліджень).

Усвідомлення  цих проблем і їх специфіки  відкриває можливості для по-

  дальшого  розвитку соціальної педагогіки як науки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  використаних джерел: 

 1. Андреева  И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики. – М.: Академия, 2000. – 176с.
 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.
 3. Бурая Н.П. Соціальна робота.-Х.,1996.-101 с.
 4. Васильков Ю.В. Лекции по социальной педагогике. – М., 2004. – 648с.
 5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр "Академія". 2002. – 576с. (Альма – матер).
 6. Горячев М.Д. Социальная педагогика. – М., 1999. – 263с.
 7. Гурова В.Г. Социальная педагогика / Педагогическая энциклопедия. Т. 4. – М., 1968. – 659с.
 8. Джуринский Н.А. История зарубежной педагогики: Учебное пособие. - М.: Издательская группа "ФОРУМ" - "ИНФРА-М", 1998. – 97с.
 9. Жигайло Н. І. Соціальна педагогіка: Навч. посіб: - Львів: Новий Світ 2000 , 2007. - 255 c.
 10. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХX в. : Учебное пособие, для педагогических учебных заведений / Под ред. Академика РАО А.И.Пискунова. – 2 е. изд., испр. и дололн. – М.: ТЦ “Сфера”, 2001. – 512с.
 11. История социальной педагогики: Хрестоматия учеб.: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Под ред. М.А.Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 544 с.
 12. История социальной педагогики: Хрестоматия-учеб.: Учеб. пособие . Под. ред. М.А. Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 544 с.
 13. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. – К.,1997. – 246с.
 14. Кравець В.II. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ ст. – Тернопіль, 1996. – 290 с.
 15. Левківський М.В. Історія педагогіки : Підруч. Вид. 2-е, допов.: - К.:Центр навч. л-ри, 2003, - 359c.
 16. Левко А .И. Социальная педагогика: Учеб.пособие. – Мн.:УП «ИВЦ Минфина», 2003. – 341с.
 17. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. — М.: Гардарики, 2005. — 269 с
 18. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с.
 19. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навч.посіб: - К.:Кондор, 2005. - 500 c.
 20. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учёб, заведений / Под ред. В.А. Никитина. M: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 272 с.
 21. Соціальна педагогіка: Підручник/за ред. А. Й. Капської .- вид. третє, переробл. і допов: - К.:Центр навч. л-ри, 2006. - 467 c.
 22. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник . - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 314 c.
 23. Сухомлинський В.О. Ми продовжуємо себе в дітях // Вибрані твори у 5 т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т.5. – 584с.
 24. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛА ДОС, 2001.—432с.
 25. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высших учебных заведений. – М., 2002. – 126с.

Информация о работе Особливості розвитку соціально-педагогічних ідей та практики у 60-80 рр. ХХ ст