Произведения Чынгыза Айтматова

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 11:43, биография

Описание работы

Чыъгыз Айтматов 1928 жылы 12-декабрьда Таластын Шекер айылында кызматкердин щй бщлёсщндё туулган. Ал дщйнёгё таанымал жазуучу. Жазуучунун чыгармалары тоодон чыгып бщтщн дщйнёнщ аралап кетти.