А. Даржайның «Шагар-оътта шалың» деп чогаалының грамматиктиг онзагайы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 15:34, курсовая работа

Описание работы

Ук чыындыны автор проза дептери деп адааны онзагай болуп турар. «Шагар-оътта шалың» деп чыындыда шүлүк-чугаалар болгаш чондан ужуктаан бодалдарны сайгарып көрүп турар бис. Ук жанрлар авторнуң бодунуң тып, чогаадып алганы ханры болуп турар. Шүлүк-чугаалар дээрге авторнуң номчукчу кижи-биле аразында диалог, бодалдарының солчулгазы болгаш амыдырал дугайында ханы угаадыглары деп болуп болур.
Чондан ужуктаан бодалдар дээрге авторнуң амыдыралчы дуржулгазындан алдынган амыдырал, салгалдар аразында харылзаа, кижи болгаш ниителел дугайында философчу бодалдары сиңген болуп турар.

Содержание работы

Киирилде ………………………………………………………………………….3

I-ги эге. А. Даржайның «Шагар-оътта шалың» деп чогаалының лексиктиг онзагайы
§1. А. Даржайның «Шагар-оътта шалың» деп чогаалында көжүрген уткалыг сөстерниң ажыглалы ……………………………………………………………..7
Демдек ады-биле илереттинген көжүрген уткалыг сөстер………….......9
Кылыг сөзү-биле илереттинген көжүрген уткалыг сөстер…………...13
Чүве ады-биле илереттинген көжүрген уткалыг сөстер……………...19
§2. «Шагар-оътта шалың» деп чыындыда дылды байыдар өске аргаларның ажыглалы…………………………………………………………………………25
II-ги эге. А. Даржайның «Шагар-оътта шалың» деп чогаалының грамматиктиг онзагайы………………………………………………………….44
2.1. Морфологтуг онзагайы…………………………………………….…….44
2.2. Синтаксистиг онзагайы……………………………………………………49
Түңнел……………………………………………………………………………56
Ажыглаан литература даңзызы…………………………………………….....59