А. Даржайның «Шагар-оътта шалың» деп чогаалының грамматиктиг онзагайы

Описание: Ук чыындыны автор проза дептери деп адааны онзагай болуп турар. «Шагар-оътта шалың» деп чыындыда шүлүк-чугаалар болгаш чондан ужуктаан бодалдарны сайгарып көрүп турар бис. Ук жанрлар авторнуң бодунуң тып, чогаадып алганы ханры болуп турар. Шүлүк-чугаалар дээрге авторнуң номчукчу кижи-биле аразында диалог, бодалдарының солчулгазы болгаш амыдырал дугайында ханы угаадыглары деп болуп болур.
Чондан ужуктаан бодалдар дээрге авторнуң амыдыралчы дуржулгазындан алдынган амыдырал, салгалдар аразында харылзаа, кижи болгаш ниителел дугайында философчу бодалдары сиңген болуп турар.
Реферат содержит 1 файл: 

Диплом.doc

357.00 Кб | Файл microsoft Word  открыть 
Не получается скачать реферат А. Даржайның «Шагар-оътта шалың» деп чогаалының грамматиктиг онзагайы? - Техническая поддержка
Поиск по сайту

Предметы