Державне управління економікою

Описание: Мета роботи полягає в тому, щоб на основі теоретичного дослідження і сучасних матеріалів проаналізувати особливості державного регулювання економічними процесами та ролі органів державного управління в цьому процесі.

Мета дослідження конкретизується поряд взаємообумовлених задач:

•вивчення поняття та характер державного управління економікою;
•розглянути економіку як об’єкт адміністративно-правового регулювання;
•розглянути суб’єкти регулювання економіки та їх компетенції;
•дослідити правові засади управління економікою;
•знайти основні напрямки регулювання економіки.
Реферат содержит 1 файл: 

Курсовая.docx

96.98 Кб | Файл microsoft Word  открыть 
Не получается скачать реферат Державне управління економікою? - Техническая поддержка

Курсовая.docx

Тема: Державне управління економікою.

Зміст:

Вступ …………………………………………………………………………………….………. …….3

 1. Поняття та характер державного управління економікою ………………............................5
 2. Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання …………………………...8 
 3. Суб’єкти регулювання економіки та їх компетенція ………………………………...........11
  1. Президент України……………………………………………………………………11
  2. Кабінет Міністрів України…………………………………………………………...12
  3. профільні міністерства, комітети, спеціально створені центральні органи виконавчої влади……………………………………………………………………...14
  4. місцеві державні адміністрації………………………………………………….........16
  5. виконавчі органи сільських, селищних, міських рад………………………….........19 
 4. Правові засади управління економікою ……………………………………………….........21 
 5. Основні напрямки регулювання економіки ………………………………………………..24
  1. Демонополізація економіки ………………………………………………………....24
  2. Утворення вільних економічних зон ………………………………………………..29
  3. Створення промислово-фінансових груп …………………………………………..31
  4. Залучення інвестицій …………………………………………………………...........32
  5. Приватизація ………………………………………………………………………….35 

Висновки ……………………………………………………………………………………………...38 

Список використаних джерел ……………………………………………………………………….40   
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

     Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному  виробництву (конкуренція, попит і  пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів. Державне управління економікою доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного  управління народного господарства.

     Розвинена ринкова економіка не означає  якоїсь "абсолютної свободи" і "вільної  гри" економічних сил, що спрямовуються "невидимою рукою" саморегульованої конкуренції. Необмежена економічна свобода  існувала лише на ранніх ступенях розвитку товарного виробництва і формування ринкових відносин, коли функціонувало  безліч порівняно однакових за розмірами  капіталу, переважно дрібних і  середніх підприємств, між якими  точилася конкурентна боротьба за ринок  збуту товарів. За умов вільної конкуренції  ринкові сили попиту й пропозиції стихійно, через вільне ціноутворення  визначали оптимальні пропорції  виробництва та його економічну ефективність. Головними регуляторами суспільного  виробництва були вільний ринок  і конкуренція. Держава лише створювала загальні умови для функціонування приватних капіталів. З розвитком  відносин власності та вдосконаленням організації суспільного виробництва  розширилися сфера і напрями  політики державного втручання в  економічні та соціальні процеси. Головним завданням політики централізованого економічного управління стало розв'язання суперечностей між частковою  монополістичною планомірністю  і товарними відносинами, які  залишалися загальною формою економічних  зв'язків у суспільстві.

     Актуальність теми. Державне управління економічними процесами в Україні у ринкових умовах проходить стадію розвитку та удосконалення, покликаних забезпечити формування демократичного суспільства. Основна задача його нового, конституційного реформування полягає в побудові ефективної системи державного управління, ефективній взаємодії гілок влади, які б відповідали стандартам демократичної правової держави із соціально орієнтованою ринковою економікою. Ця система повинна бути прозорою, забезпечувати верховенство закону, неодмінне дотримання конституційних прав і свобод особистості, утвердження дієвих механізмів суспільного контролю за діяльністю законодавчої та виконавчої гілок влади.

     Реалізація  цих положень полягає у впровадженні та утвердженні таких механізмів, що забезпечували би результативність управлінських рішень, розподіл і  збалансування повноважень і  відповідальності різних рівнів влади  і місцевого самоврядування в  сфері надання державних і  суспільних послуг. Ця проблема вже  обговорювалася на різних рівнях, вчені  і політики наводять безліч причин, які обумовлюють гальмування  реалізації цих цілей. Серед них  є як об'єктивні, так і суб'єктивні, однак найбільш часто вживана  – відсутність чітко визначеної моделі нової системи державного управління, що відбивається у сьогоденних проблемах співвідношення гілок влади.

Сучасний  стан відновлення державності України  вимагає активного пошуку принципово нових рішень. Інакше, задекларований у першій статті Конституції України  перехід до соціального демократичного суспільства так і залишиться на рівні декларації, без практичного  впровадження в життя. Цим і обумовлена актуальність позначеної проблематики і курсового дослідження.

     Об'єктом  курсової роботи є система державного управління економікою України.

     Мета  роботи полягає в тому, щоб на основі теоретичного дослідження і  сучасних матеріалів проаналізувати особливості  державного регулювання економічними процесами та ролі органів державного управління в цьому процесі.

     Мета дослідження конкретизується поряд взаємообумовлених задач:

 • вивчення поняття та характер державного управління економікою;
 • розглянути економіку як об’єкт адміністративно-правового регулювання;
 • розглянути суб’єкти регулювання економіки та їх компетенції;
 • дослідити правові засади управління економікою;
 • знайти основні напрямки регулювання економіки.

  Предметом вивчення курсової роботи є теоретичні питання державного управління економікою.

      Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується  актуальність, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Основна  частина присвячена вивченню поставленої  проблеми. У висновках сформульовано  основні результати дослідження. 

        Поняття та характер державного управління економікою

        У юридичній літературі цілком слушно наголошується, що з усіх галузей і сфер, котрі регулюються  адміністративно-правовими нормами, найскладнішими є ті, які належать до економіки.

  Економіка - складна поліструктурна система, яка функціонує задля забезпечення задоволення суспільства матеріальними благами.

  Термін  «економіка» утворився від грецьких слів oikas (будинок, господарство) і nomos (правило, закон). Сукупність цих слів у буквальному розумінні означає «правила ведення домашнього господарства».

Страницы:    12345678910   следующая
Поиск по сайту

Предметы